പണ്ടത്തെ ആളുകൾ സമയം നോക്കിയിരുന്നത് എങ്ങിനെയെന്ന് അറിയാമോ.? സമയം അറിയാൻ മണി കാട്ടും കല്ല്.!!

ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ വാച്ചിൽ നോക്കി പറയും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നോക്കും. പഠനത്തെ ആളുകൾ ചിലർ സൂര്യനെ നോക്കി ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ സാമ്യം ആയി എന്നോ പറയുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ പണ്ട് കാലത്ത് സാമ്യം എത്രയായി എന്ന് അറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കല്ലുണ്ട്. മണി കാട്ടും കല്ല്.

അത് എന്ത് കല്ലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാകും അല്ലെ.. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുന്നത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ സമയം നോക്കുന്ന ഒരു മണി കാട്ടും കല്ലിന്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൽ എങ്ങിനെയാണ് സമയം നോക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുമുണ്ട്. ഒരു ഈർക്കിളിയോ മറ്റോ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നിഴൽ കാണാം.

ഈ നിഴൽ നോക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ സാമ്യം എത്രയാണെന്ന് മനസിലാകുന്നത്. വീഡിയോയിൽ ചെയുമ്പോൾ ഏകാദശം മണി കാട്ടും കല്ല് കാണിക്കുന്നത് 3.30 ആകാറായി എന്നാണ്. മൊബൈലിൽ സമയംനോകുമ്പോൾ അതിൽ 3.27 സമയം കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

പലരും ഈ സംഭവം ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ പണ്ട് സമയം നോക്കിയിരുന്നത് എന്നൊക്കെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമെന്റുകൾ വരുണ്ട്. എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണെന്ന് അറിയില്ല. തമിഴ് ആണ് പറയുന്നത്. വീഡിയോ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.

Comments are closed.

We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications